กรรม 3 ประการ

กรรม คือ การกระทำ หมายถึง การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วก็ตาม แบ่งตามทวารหรือช่องทางในการกระทำ มี 3 ประการ คือ

1. กายกรรม

กายกรรม กรรมที่ทำด้วยกาย การกระทำทางกาย หมายถึง การกระทำทั้งปวงที่แสดงออกทางกายและประกอบด้วยเจตนา

2. วจีกรรม

วจีกรรม กรรมที่ทำด้วยวาจา การกระทำทางวาจา หมายถึง การพูดทั้งปวงที่ประกอบด้วยเจตนา

3. มโนกรรม

มโนกรรม กรรมที่ทำด้วยใจ การกระทำทางใจ หมายถึง ความคิดทั้งปวงที่ประกอบด้วยเจตนา

กรรมทั้ง 3 ประการดังกล่าว เป็นคำกลาง ๆ ยังไม่เจาะจงลงไปว่าเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว ถ้าเป็นฝ่ายดี คือประกอบด้วยเจตนาที่ดี จึงจัดเป็นกรรมดี หรือกุศลกรรม แต่ถ้าเป็นฝ่ายชั่ว คือประกอบด้วยเจตนาที่ไม่ดี จึงจัดเป็นกรรมชั่ว คืออกุศลกรรม