อปฺปมาโท อมตํ ปทํ “ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย”

อปฺปมาโท อมตํ ปทํ.

[คำอ่าน : อับ-ปะ-มา-โท, อะ-มะ-ตัง, ปะ-ทัง]

“ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย”

(ขุ.ธ. 25/18, ขุ.ชา.ตึส. 27/524)

คำว่า “ประมาท” หมายถึง ความมัวเมา ได้แก่ ความลุ่มหลงมัวเมาในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เมาในวัย เมาในชีวิต

คำว่า “ทางไม่ตาย” หมายถึง พระนิพพาน เพราะไม่ต้องไปสู่ภพทั้ง 3 ภพใดภพหนึ่งอีกต่อไปแล้ว

บุคคลที่ลุ่มหลงมัวเมาดังกล่าวข้างต้น ย่อมไม่เห็นความจริงของชีวิต ไม่เห็นสัจธรรม ไม่สามารถเข้าถึงธรรมได้ ย่อมละประโยชน์ทั้ง 3 ประการ คือประโยชน์ในโลกนี้ ประโยชน์ในโลกหน้า และประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน

ส่วนบุคคลที่ไม่ประมาท คือ บุคคลที่ไม่มัวเมาดังกล่าวข้างต้น ย่อมสามารถดำเนินตามทางแห่งอมตธรรม คือธรรมที่ไม่ตาย หรือธรรมที่เป็นทางดำเนินถึงความไม่ตาย นั่นก็คือพระนิพพาน

You may also like...