อรหันต์

อนันตริยกรรม 5 ประการ

อนันตริยกรรม 5 ประการ

อนันตริยกรรม 5 ประการ 1. มาตุฆาต การฆ่ามารดา 2. ปิตุฆาต การฆ่าบิดา 3. อรหันตฆาต การฆ่าพระอรหันต์ 4. โลหิตุปบาท การทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงขั้นทำให้พระโลหิตห้อขึ้นไป 5. สังฆเภท การทำสงฆ์ให้แตกกัน
อ่านต่ออนันตริยกรรม 5 ประการ
พระอรหันต์ 5 ประเภท

พระอรหันต์ 5 ประเภท

พระอรหันต์ 5 ประเภท 1. ปัญญาวิมุต ผู้หลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญา 2. อุภโตภาควิมุต ผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วน 3. เตวิชชะ ผู้ได้วิชชา 3 4. ฉฬภิญญะ ผู้ได้อภิญญา 6 5. ปฏิสัมภิทัปปัตตะ ผู้บรรลุปฏิสัมภิทา 4
อ่านต่อพระอรหันต์ 5 ประเภท
พระอรหันต์ 4 ประเภท

พระอรหันต์ 4 ประเภท

พระอรหันต์ หมายถึง ผู้ห่างไกลจากกิเลส จัดเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในบรรดาพระอริยบุคคล 4 ประเภท พระอรหันต์นั้น ถือว่าเป็นผู้หมดกิเลสเหมือนกันทั้งหมด แต่จะมีคุณสมบัติหรือคุณพิเศษแตกต่างกันไปบ้าง ท่านแบ่งพระอรหันต์ออกเป็น 2 ประเภทบ้าง 4 ประเภทบ้าง 5 ประเภทบ้าง
อ่านต่อพระอรหันต์ 4 ประเภท
อริยบุคคล 8 ประเภท

อริยบุคคล 8 ประเภท

อริยบุคคล คือ บุคคลผู้ประเสริฐ ผู้ที่เป็นอารยะในความหมายของพระพุทธศาสนา ถ้าจำแนกตามลักษณะขั้นตอนการบรรลุธรรมเป็นมรรค-ผล คือ มรรคสมังคี (ผู้พร้อมด้วยมรรค) และ ผลสมังคี (ผู้พร้อมด้วยผล) มี 8 ประเภท
อ่านต่ออริยบุคคล 8 ประเภท