ปริภูโต มุทุ โหติ “คนอ่อนแอ ก็ถูกเขาดูหมิ่น”

ปริภูโต มุทุ โหติ.

[คำอ่าน : ปะ-ริ-พู-โต, มุ-ทุ, โห-ติ]

“คนอ่อนแอ ก็ถูกเขาดูหมิ่น”

(ขุ.ชา.ทฺวาทส. 27/339)

คนอ่อนแอ คือ คนที่มีความด้อยในด้านความรู้ ความสามารถ และสภาพจิตใจ เป็นคนที่ไม่มีความเข้มแข็ง ไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นอยู่ตลอดเวลา

คนประเภทนี้ย่อมได้รับการดูถูกดูแคลนจากคนอื่นอยู่ร่ำไป ไม่ได้รับการยอมรับนับถือจากคนอื่น เพราะสงคมเขายกย่องสรรเสริญคนที่มีความเข้มแข็ง ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง

ดังนั้น เราพึงกำจัดความอ่อนแอในจิตใจของตนเองเสีย พร้อมทั้งกำจัดปมด้อยทุก ๆ ด้านที่มีอยู่ในตัวเองให้หมดไป ด้วยการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

อีกทั้งปรับปรุงพัฒนาจิตใจของตนเองให้มีความเข้มแข็ง กล้าเผชิญทุกปัญหาที่มีเข้ามาในชีวิต เราก็จะได้รับการยอมรับจากสังคม

You may also like...