ใจสั่งมา

นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต “ผู้ไม่ถูกนินทา ย่อมไม่มีในโลก”

นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต "ผู้ไม่ถูกนินทา ย่อมไม่มีในโลก"

นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต.

[คำอ่าน : นัด-ถิ, โล-เก, อะ-นิน-ทิ-โต]

“ผู้ไม่ถูกนินทา ย่อมไม่มีในโลก”

(ขุ.ธ. ๒๕/๔๕)

ธรรมชาติของมนุษย์ ย่อมเป็นผู้ที่ชอบนินทาคนอื่น ชอบเอาเรื่องไม่ดีหรือข้อเสียของคนอื่นมาพูดต่อให้เขาได้รับความเสียหาย ซึ่งคนประเภทนี้มีอยู่โดยทั่วไป

ความจริงที่เป็นเรื่องธรรมดาอีกอย่างหนึ่งก็คือ คนทั้งหลายบนโลกใบนี้ ไม่มีใครเลยที่ไม่ถูกนินทา ทุกคนล้วนถูกนินทาหมด ไม่ว่าจะเป็นคนดีแค่ไหน ก็ยังมีคนนินทาว่าร้ายให้เสียหายอยู่ดี

แม้แต่พระพุทธเจ้า ผู้ที่เป็นบุคคลผู้ยอดเยี่ยมในโลก ยังไม่พ้นที่จะถูกนินทาว่าร้าย พระองค์ไม่ได้ทำอะไรไม่ดี แต่ก็ยังถูกคนแต่งเรื่องไม่ดีขึ้นมานินทาว่าร้ายอยู่ดี

เมื่อรู้ดังนี้แล้ว เราก็ไม่ควรไปใส่ใจกับพวกที่ชอบนินทามากนัก เพียงแต่มาระลึกว่า สิ่งที่เขานินทาเรานั้น จริงหรือไม่ ถ้าจริง ก็ปรับปรุงตนเองเสียให้ดีขึ้น แต่ถ้าไม่จริง ก็ไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจ เพราะใส่ใจมากไป ใจเราเองก็เป็นทุกข์เสียเปล่า


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต

อัตตวรรค หมวดตนมัจจุวรรค หมวดความตาย
อัปปมาทวรรค หมวดความไม่ประมาทมิตตวรรค หมวดมิตร
กัมมวรรค หมวดกรรมยาจนาวรรค หมวดการขอ
กิเลสวรรค หมวดกิเลสราชวรรค หมวดพระราชา
โกธวรรค หมวดความโกรธวาจาวรรค หมวดวาจา
ขันติวรรค หมวดความอดทนวิริยวรรค หมวดความเพียร
จิตตวรรค หมวดจิตเวรวรรค หมวดเวร
ชยวรรค หมวดความชนะสัจจวรรค หมวดความสัตย์
ทานวรรค หมวดทานสติวรรค หมวดสติ
ทุกขวรรค หมวดทุกข์สัทธาวรรค หมวดศรัทธา
ธัมมวรรค หมวดธรรมสันตุฏฐิวรรค หมวดสันโดษ
ปกิณกวรรค หมวดเบ็ดเตล็ดสมณวรรค หมวดสมณะ
ปัญญาวรรค หมวดปัญญาสามัคคีวรรค หมวดสามัคคี
ปมาทวรรค หมวดความประมาทสีลวรรค หมวดศีล
ปาปวรรค หมวดบาปสุขวรรค หมวดความสุข
ปุคคลวรรค หมวดบุคคลเสวนาวรรค หมวดการคบหา
ปุญญวรรค หมวดบุญ

ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่