ธรรมคุ้มครองโลก 2 ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก หรือ ธรรมเป็นโลกบาล เป็นหลักธรรมที่ทำให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลก เพราะทำให้คนทั้งหลายที่มีธรรมข้อนี้เป็นหลักปฏิบัติ ดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดี และไม่เบียดเบียนกัน หลักธรรมหมวดนี้มีอยู่ 2 ข้อ คือ

1. หิริ

หิริ ความละอายต่อการทำบาป หมายถึง ความรู้สึกละอายเมื่อคิดจะทำสิ่งที่เป็นบาปชั่วช้าลามก โดยมานึกถึงสถานะของตนเอง นึกถึงครอบครัว นึกถึงครูบาอาจารย์ นึกถึงชาติตระกูล เป็นต้น

โดยการพิจารณาว่า การที่จะทำสิ่งที่เป็นบาปชั่วช้าลามกเช่นนั้น ไม่เหมาะสมกับชาติตระกูลของเราเลย ไม่เหมาะสมกับสถานะของเราเลย เป็นต้น แล้วเว้นกรรมชั่วเช่นนั้นเสีย เพื่อไม่ให้เกิดความอับอายขายหน้า หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง อย่างนี้เรียกว่า หิริ

2. โอตตัปปะ

โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อผลของบาป หมายถึง ความรู้สึกกลัวต่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำที่เป็นบาปชั่วช้าลามกนั้น โดยมาพิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น เช่น

ถ้าเราไปฆ่าคนตายสักคน แน่นอนว่าเราต้องถูกตำรวจจับ ติดคุก หรือถูกประหารชีวิต ตัวเองก็เดือดร้อน คนในครอบครัวก็เสียใจ ถูกตำหนิติเตียนนานาประการ อันนี้เป็นผลในปัจจุบัน เมื่อเราตายไปจากโลกนี้แล้ว เราก็ต้องไปรับผลกรรมจากการฆ่าคนนั้นในนรกอีก นี่เป็นผลในโลกหน้า

เมื่อมาพิจารณาเห็นโทษของการทำผิดหรือการทำบาปอย่างนี้แล้ว ก็งดการกระทำเช่นนั้นเสีย นี่เรียกว่า โอตตัปปะ