ใจสั่งมา

กิจฺฉา วุตฺติ อสิปฺปสฺส “ความเป็นไปของคนไร้ศิลปะ ย่อมฝืดเคือง”

กิจฺฉา วุตฺติ อสิปฺปสฺส “ความเป็นไปของคนไร้ศิลปะ ย่อมฝืดเคือง” Facebook Twitter Line Messenger Share กิจฺฉา วุตฺติ อสิปฺปสฺส "ความเป็นไปของคนไร้ศิลปะ ย่อมฝืดเคือง" กิจฺฉา วุตฺติ อสิปฺปสฺส. [คำอ่าน : กิด-ฉา, วุด-ติ, อะ-สิบ-ปัด-สะ] “ความเป็นไปของคนไร้ศิลปะ ย่อมฝืดเคือง” (ขุ.ชา.ทฺวาทส. ๒๗/๓๓๐) คำว่า “ศิลปะ” ในที่นี้ หมายถึง วิชาชีพแขนงต่าง ๆ ซึ่งมีไว้สำหรับใช้ทำมาหาเลี้ยงตน เช่น ช่างกล ช่างไม้ วิชาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม เป็นต้น ล้วนแต่เรียกว่าศิลปะทั้งนั้น ศิลปะ เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนจากสถาบันการศึกษาบ้าง เกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์บ้าง เมื่อเรียนรู้จนช่ำชองสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว เรียกว่า ศิลปะ คนที่มีศิลปะดังกล่าว ย่อมสามารถใช้ศิลปะที่ร่ำเรียนมานั้นทำงานหาเลี้ยงชีพของตนเองได้โดยไม่ลำบาก ส่วนคนที่ปราศจากศิลปะ คือไม่มีวิชาความรู้ติดตัวสำหรับทำมาหากิน ย่อมเป็นอยู่โดยฝืดเคือง ดังนั้น การใช้ชีวิตบนโลก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ศิลปะวิทยาวิชาการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ทำมาหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว เพื่อการใช้ชีวิตด้วยความราบรื่นผาสุกไม่ฝืดเครือง Facebook Twitter Line Messenger Share สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต อัตตวรรค หมวดตน อัปปมาทวรรค หมวดความไม่ประมาท กัมมวรรค หมวดกรรม กิเลสวรรค หมวดกิเลส โกธวรรค หมวดความโกรธ ขันติวรรค หมวดความอดทน จิตตวรรค หมวดจิต ชยวรรค หมวดความชนะ ทานวรรค หมวดทาน ทุกขวรรค หมวดทุกข์ ธัมมวรรค หมวดธรรม ปกิณกวรรค หมวดเบ็ดเตล็ด ปัญญาวรรค หมวดปัญญา ปมาทวรรค หมวดความประมาท ปาปวรรค หมวดบาป ปุคคลวรรค หมวดบุคคล ปุญญวรรค หมวดบุญ มัจจุวรรค หมวดความตาย มิตตวรรค หมวดมิตร ยาจนาวรรค หมวดการขอ ราชวรรค หมวดพระราชา วาจาวรรค หมวดวาจา วิริยวรรค หมวดความเพียร เวรวรรค หมวดเวร สัจจวรรค หมวดความสัตย์ สติวรรค หมวดสติ สัทธาวรรค หมวดศรัทธา สันตุฏฐิวรรค หมวดสันโดษ สมณวรรค หมวดสมณะ สามัคคีวรรค หมวดสามัคคี สีลวรรค หมวดศีล สุขวรรค หมวดความสุข เสวนาวรรค หมวดการคบหา ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่ สนใจเรื่องเหล่านี้ไหม: อนิจฺจา วต สงฺขารา “สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยงหนอ”อนิจฺจา วต สงฺขารา “สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยงหนอ” อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺตํ กึ กริสฺสนฺติ ตารกา “ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์เอง ดวงดาวจักทำอะไรได้”อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺตํ กึ กริสฺสนฺติ ตารกา “ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์เอง ดวงดาวจักทำอะไรได้” มหาปุริสภาวสฺส ลกฺขณํ กรุณาสโห "อัชฌาสัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณา เป็นลักษณะของมหาบุรุษ"มหาปุริสภาวสฺส ลกฺขณํ กรุณาสโห “อัชฌาสัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณา เป็นลักษณะของมหาบุรุษ” Default Thumbnailกิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท “การเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้ เป็นการยาก” Tags: ปกิณกวรรค หมวดเบ็ดเตล็ด แนะแนวเรื่อง สิริ โภคานมาสโย “ศรีเป็นที่อาศัยแห่งโภคทรัพย์” สาธุ โข สิปฺปกํ นาม อปิ ยาทิสกีทิสํ “ขึ้นชื่อว่าศิลปะ แม้เช่นใดเช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้” Search

กิจฺฉา วุตฺติ อสิปฺปสฺส.

[คำอ่าน : กิด-ฉา, วุด-ติ, อะ-สิบ-ปัด-สะ]

“ความเป็นไปของคนไร้ศิลปะ ย่อมฝืดเคือง”

(ขุ.ชา.ทฺวาทส. ๒๗/๓๓๐)

คำว่า “ศิลปะ” ในที่นี้ หมายถึง วิชาชีพแขนงต่าง ๆ ซึ่งมีไว้สำหรับใช้ทำมาหาเลี้ยงตน เช่น ช่างกล ช่างไม้ วิชาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม เป็นต้น ล้วนแต่เรียกว่าศิลปะทั้งนั้น

ศิลปะ เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนจากสถาบันการศึกษาบ้าง เกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์บ้าง เมื่อเรียนรู้จนช่ำชองสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว เรียกว่า ศิลปะ

คนที่มีศิลปะดังกล่าว ย่อมสามารถใช้ศิลปะที่ร่ำเรียนมานั้นทำงานหาเลี้ยงชีพของตนเองได้โดยไม่ลำบาก ส่วนคนที่ปราศจากศิลปะ คือไม่มีวิชาความรู้ติดตัวสำหรับทำมาหากิน ย่อมเป็นอยู่โดยฝืดเคือง

ดังนั้น การใช้ชีวิตบนโลก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ศิลปะวิทยาวิชาการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ทำมาหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว เพื่อการใช้ชีวิตด้วยความราบรื่นผาสุกไม่ฝืดเครือง


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต


ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่