สาธุ โข สิปฺปกํ นาม อปิ ยาทิสกีทิสํ

สาธุ โข สิปฺปกํ นาม อปิ ยาทิสกีทิสํ.

[คำอ่าน : สา-ทุ, โข, สิบ-ปะ-กัง, นา-มะ, อะ-ปิ, ยา-ทิ-สะ-กี-ทิ-สัง]

“ขึ้นชื่อว่าศิลปะ แม้เช่นใดเช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้”

(ขุ.ชา.เอก. 27/35)

ศิลปะ คือ วิชาชีพ หรือความรู้ด้านอาชีพ ที่สามารถใช้ประกอบการงานหารายได้มาเลี้ยงตัวเองได้โดยทางที่สุจริตเป็นสัมมาชีพ

ศิลปะ หรือวิชาชีพ ในโลกนี้มีหลายแขนง เช่น วิชาการต่อสู้ วิชาช่าง วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาหัตถกรรม เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นศิลปวิทยาทั้งสิ้น

คงเป็นไปไม่ได้ที่คนหนึ่งคนจะเรียนรู้ศิลปะวิทยาได้ครบทุกแขนง แต่นั่นไม่สำคัญ เพียงแค่เรียนรู้ศิลปวิทยาแขนงใดแขนงหนึ่ง และฝึกฝนให้ชำนาญ ก็สามารถนำศิลปะวิทยานั้นมาประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้แล้ว

ดังนั้น เราควรตั้งใจศึกษาศิลปะวิทยาแขนงใดแขนงหนึ่งที่ตนเองชื่นชอบ และใช้ศิลปะวิทยานั้นในการประกอบสัมมาชีพ เลี้ยงชีวิตโดยสุจริตธรรม

You may also like...