ธมฺโม รหโท อกทฺทโม “ธรรมเหมือนห้วงน้ำไม่มีตม”

ธมฺโม รหโท อกทฺทโม "ธรรมเหมือนห้วงน้ำไม่มีตม"

ธมฺโม รหโท อกทฺทโม.

[คำอ่าน : ทำ-โม, ระ-หะ-โท, อะ-กัด-ทะ-โม]

“ธรรมเหมือนห้วงน้ำไม่มีตม”

(ขุ.ชา.ฉกฺก. ๒๗/๒๐๒)

ธรรม ในที่นี้ หมายถึง กุศลธรรม คือธรรมฝ่ายดี ได้แก่ หลักธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้สำหรับการดำรงชีวิต ให้การใช้ชีวิตเป็นไปโดยชอบ ไม่สร้างโทษให้ตนเองและผู้อื่น

กุศลธรรมนั้น ถ้าเปรียบกับน้ำ ก็เปรียบได้กับน้ำที่ไม่มีโคลนตมปนอยู่ เป็นน้ำที่ใสสะอาด สามารถนำมาดื่มกินได้ นำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้อีกมากมาย เพราะไม่มีมลทินคือโคลนตม อันจะทำให้น้ำนั้นขุ่นมัว

กุศลธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตได้ เพราะฉะนั้น เรามีหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อยู่แล้ว จงเลือกเฟ้นเอาธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเถิด จะเป็นคุณแก่ชีวิต ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนา


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต


ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่