สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ “ควรเคารพพระสัทธรรม”

สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ.

[คำอ่าน : สัด-ทำ-โม, คะ-รุ-กา-ตับ-โพ]

“ควรเคารพพระสัทธรรม”

(องฺ.จตุกฺก. 21/27)

พระสัทธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราเหล่าสาวกทั้งหลายได้น้อมนำมาปฏิบัติตามและประสบความเจริญรุ่งเรือง ประสบความสุข ได้รู้และเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต

หากไม่มีพระสัทธรรมแล้ว เราย่อมขาดหลักยึดในการดำรงชีวิต ใช้ชีวิตแบบไร้ปัญญา คงไม่ต่างอะไรกับกระบือตาบอดที่เดินอยู่ในป่า ไม่มีปัญญาซ้ำตาก็ยังมองไม่เห็น เดินดุ่ม ๆ ไปอย่างไร้จุดหมาย

ไม่รู้ว่าข้างหน้านั้นคืออะไร จะเดินไปหาเสือร้ายก็ไม่รู้ จะเดินไปเหยียบหนามก็ไม่รู้ จะเดินไปตกหุบเหวก็ไม่รู้ ใช้ชีวิตด้วยความเสี่ยงเพราะความมืดบอด ย่อมมุ่งหน้าสู่ความฉิบหายอย่างเดียว

เพราะฉะนั้น เมื่อเราเกิดมาแล้ว มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนา ได้นำพระสัทธรรมมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต รู้ถูกรู้ผิดก็เพราะพระสัทธรรม เราควรเคารพพระสัทธรรม คือนำมาประพฤติด้วยความเคารพและสำรวมระวัง