โจรา โลกสฺมิมพฺพุทา “พวกโจร เป็นเสนียดในโลก”

โจรา โลกสฺมิมพฺพุทา.

[คำอ่าน : โจ-รา, โล-กัด-สะ-มิ-มับ-พุ-ทา]

“พวกโจร เป็นเสนียดในโลก”

(สํ.ส. 15/60)

โจร คือ ผู้มีความประพฤติต่ำ มักเที่ยวล้างผลาญประโยชน์ของเหล่าชนผู้ประกอบอาชีพเป็นอยู่โดยสุจริต ทำให้เขาได้รับความสูญเสียทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน

โดยธรรมชาติของโจร ย่อมเป็นผู้ที่มีใจคอโหดเหี้ยมดุร้าย หยาบคาย กักขฬะ เปรียบเหมือนกับเสนียดคือสิ่งที่ไม่เป็นสิริมงคล ไม่เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย

นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์ตามศัพท์ คำว่า โจร แปลว่า ผู้มีความประพฤติต่ำ ดังกล่าวแล้วข้างต้น ฉะนั้น บุคคลทั้งหลายที่มีความประพฤติต่ำทราม ขัดต่อหลักศีลธรรมอันดี ย่อมได้ชื่อว่า โจร ด้วยเช่นกัน เพราะมีความประพฤติต่ำช้าเช่นโจร

ดังนั้น เหล่าบัณฑิตชนทั้งหลายจึงไม่ประสงค์ที่จะเข้าพวกกับพวกโจร หรือไม่ต้องการคบค้าสมาคมด้วยกับพวกโจร เพราะพวกโจรเป็นผู้ประพฤติเพื่อความฉิบหายมิใช่ประโยชน์โดยส่วนเดียว