ความปรารถนาที่สมหมายได้ยาก 4 ประการ

ความปรารถนาที่สมหมายได้ยาก 4 ประการ

ความปรารถนาที่สมหมายได้ยาก 4 ประการ

โดยธรรมชาติ ชาวโลกทั่วไปย่อมมีความต้องการพื้นฐาน 4 ประการนี้ คือ

1. ต้องการมีทรัพย์

ชาวโลกทั้งปวงต้องการมีทรัพย์สมบัติจำนวนมาก จึงพากันดิ้นรนเพื่อแสวงหาทรัพย์ ต้องทำงานทำการ ประกอบธุรกิจต่าง ๆ นานา เพื่อให้ได้ทรัพย์สินมา คนจนก็ต้องการมีฐานะร่ำรวย แม้แต่คนที่รวยอยู่แล้วก็ยังต้องการร่ำรวยยิ่งขึ้นไปอีก

2. ต้องการมียศ

นอกเหนือจากทรัพย์สินแล้ว ชาวโลกทั้งหลายย่อมต้องการมียศ ไม่ว่าจะเป็นอิสริยยศ เกียรติยศ หรือบริวารยศ เพราะยศนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนมีหน้ามีตาในสังคม ได้รับการยกย่องและยอมรับนับถือจากผู้อื่น ดังนั้น คนทั้งหลายจึงต้องการยศ

3. ต้องการมีอายุยืนยาว

นอกจากนั้นแล้ว ชาวโลกทั้งหลายย่อมต้องการมีอายุที่ยืนยาว อยากมีชีวิตอยู่นาน ๆ โดยเฉพาะคนที่เกิดมาในครอบครัวที่มีพร้อมทุกอย่าง มีความสุขในการดำรงชีวิต ย่อมอยากจะอยู่ในสถานะนั้น ๆ นาน ๆ อยากให้ตนเองมีอายุยืนยาว เพื่อที่จะได้เสวยสุขนาน ๆ

4. ต้องการไปเกิดในสวรรค์

นอกจากความต้องการในโลกนี้แล้ว มนุษย์ยังมีความต้องการในโลกหน้าอีก นั่นคือ เมื่อตายไปแล้ว อยากจะไปเกิดบนสวรรค์ เพื่อจะได้เสวยทิพยสุข ไม่ต้องทนทุกข์ยากลำบาก อยากจะมีความสุขสบายในสวรรค์

แต่ความปรารถนาทั้ง 4 ประการนี้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นความปรารถนาที่สำเร็จได้ยาก คือไม่ใช่จะได้มาโดยง่ายดาย

อย่างไรก็ตาม ความต้องการทั้ง 4 ประการนั้น จะสามารถสำเร็จได้ ด้วยการบำเพ็ญธรรมที่ชื่อว่า สัมปรายิกัตถะ หรือ สัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ประการ คือ

 1. สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา คือมีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญา อันได้แก่ ศรัทธา 4 ประการ คือ
  1. กัมมสัทธา เชื่อในเรื่องของกรรม
  2. วิปากสัทธา เชื่อในเรื่องผลของกรรม
  3. กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อว่าสรรพสัตว์มีกรรมเป็นของของตน ใครทำกรรมใดไว้ จะได้รับผลของกรรมนั้น
  4. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
 2. สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล คือ รักษาศีลให้บริสุทธิ์
 3. จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยจาคะ คือ การเสียสละบริจาคแบ่งปัน ไม่ตระหนี่
 4. ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา คือ หมั่นเจริญภาวนาเป็นประจำ เพื่อให้เกิดปัญญาในทางธรรม

เมื่อบุคคลบำเพ็ญธรรม 4 ประการนี้ให้สมบูรณ์ในตนเอง ความปรารถนาที่สำเร็จได้ยากทั้ง 4 ประการนั้น จึงจะสำเร็จได้