สุจริต 3 ประการ

สุจริต แปลว่า ความประพฤติดี หมายถึง การทำความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ อันจะเป็นเหตุให้เกิดความสุขสงบร่มเย็นทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น มี 3 อย่าง คือ

1. กายสุจริต ความประพฤติดีทางกาย

กายสุจริต แปลว่า ความประพฤติดีทางกาย หมายเอาการกระทำอันเป็นความดีที่บุคคลประพฤติหรือแสดงออกทางกาย มี 3 อย่าง ได้แก่

2. วจีสุจริต ความประพฤติดีทางวาจา

วจีสุจริต แปลว่า ความประพฤติดีทางวาจา หมายเอาการทำความดีที่บุคคลประพฤติหรือแสดงออกทางวาจา 4 อย่าง ได้แก่

  • มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการพูดเท็จ
  • ปิสุณาย วาจาย เวรมณี เว้นจากการพูดส่อเสียด
  • ผรุสาย วาจาย เวรมณี เว้นจากการพูดคำหยาบ
  • สัมผัปปลาปา เวรมณี เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ

3. มโนสุจริต ความประพฤติดีทางใจ

มโนสุจริต แปลว่า ความประพฤติดีทางใจ หมายเอาการทำความดีที่บุคคลประพฤติหรือแสดงออกทางใจ หรือเรียกว่า ความคิดดี มี 3 อย่าง ได้แก่

  • อนภิชฌา ความไม่โลภอยากได้ของคนอื่น
  • อพยาบาท ความไม่คิดปองร้ายคนอื่น
  • สัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

สุจริต 3 ข้อใหญ่ 10 ข้อย่อยนี้ รวมกันเรียกว่า กุศลกรรมบถ 10

You may also like...