วิธีฝึกตัวเองเพื่อไม่ให้ทำผิดศีลข้อที่ 1

วิธีฝึกตัวเองเพื…

สิ่งที่ไม่ควรประมาท 4 ประการ

สิ่งที่ไม่ควรประ…

กรรมกิเลส 4 ประการ

กรรมกิเลส 4 ประก…

กุศลกรรมบถ 10 ประการ

กุศลกรรมบถ 10 ปร…

อกุศลกรรมบถ 10 ประการ

อกุศลกรรมบถ 10 ป…

สุจริต 3 ประการ

สุจริต 3 ประการ …

ทุจริต 3 ประการ

ทุจริต 3 ประการ …

โอวาทของพระพุทธเจ้า 3 ข้อ

โอวาทของพระพุทธเ…

ถ้าสอนผู้อื่นฉันใด พึงทำตนฉันนั้น ผู้ฝึกตนดีแล้ว ควรฝึกผู้อื่น ได้ยินว่า ตนแลฝึกได้ยาก

อตฺตานญฺเจ ตถา ก…

ศีลข้อที่ 1 ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

ศีลข้อที่ 1 ปาณา…

ศีล 5 ประการ

ศีล 5 ข้อ 1. ปาณ…