กุศลกรรมบถ 10 ประการ

กุศลกรรมบถ แปลว่า ทางแห่งกุศลกรรม ทางแห่งความดี หรือกรรมดีอันจะเป็นทางนำไปสู่สุคติ มี 10 ประการ แบ่งออกเป็นฝ่ายกายกรรม 3 ประการ ฝ่ายวจีกรรม 4 ประการ และฝ่ายมโนกรรม 3 ประการ ดังนี้

กายกรรม 3

กุศลกรรมบถที่เป็นไปทางกายหรือกายกรรม หมายเอากายสุจริต 3 ประการ คือ

  1. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
  2. อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้
  3. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

วจีกรรม 4

กุศลกรรมบถที่เป็นไปทางวาจาหรือวจีกรรม หมายเอาวจีสุจริต 4 ประการ คือ

  1. มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการพูดเท็จ
  2. ปิสุณาย วาจาย เวรมณี เว้นจากการพูดส่อเสียด
  3. ผรุสาย วาจาย เวรมณี เว้นจากการพูดคำหยาบ
  4. สัมผัปปลาปา เวรมณี เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ

มโนกรรม 3

กุศลกรรมบถที่เป็นไปทางใจหรือมโนกรรม หมายเอามโนสุจริต 3 ประการ คือ

  1. อนภิชฌา การไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของคนอื่น
  2. อพยาบาท การไม่คิดปองร้ายคนอื่น
  3. สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นถูกต้องตามธรรม

กุศลกรรมบถ ทั้ง 10 ประการนี้ ก็ได้แก่ สุจริต 3 นั่นเอง เป็นสิ่งที่พึงประพฤติ เพราะเป็นความดี เป็นสิ่งที่จะสร้างความสุขความเจริญและความสงบร่มเย็นให้แก่ตนเองด้วย แก่คนอื่นด้วย