อกุศลกรรมบถ 10 ประการ

อกุศลกรรมบถ แปลว่า ทางแห่งอกุศลกรรม ทางแห่งความชั่ว หมายถึง สิ่งที่จะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ชั่วร้าย หรือความชั่วอันจะเป็นทางไปสู่ความเสื่อม ความทุกข์ หรือทุคติ มี 10 ประการ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ฝ่ายชั่ว ดังนี้

กายกรรม 3

อกุศลกรรมบถที่เป็นไปทางกายหรือกายกรรม หมายเอากายทุจริต 3 ประการ คือ

  1. ปาณาติบาต คือ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
  2. อทินนาทาน คือ การถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ให้ เช่น การขโมย
  3. กาเมสุมิจฉาจาร คือ การประพฤติผิดในกาม

วจีกรรม 4

อกุศลกรรมบถที่เป็นไปทางวาจาหรือวจีกรรม หมายเอาวจีทุจริต 4 ประการ คือ

  1. มุสาวาท คือ การพูดเท็จ
  2. ปิสุณวาจา คือ การพูดส่อเสียด
  3. ผรุสวาจา คือ การพูดคำหยาบ
  4. สัมผัปปลาป คือ การพูดเพ้อเจ้อ

มโนกรรม 3

อกุศลกรรมบถที่เป็นไปทางใจหรือมโนกรรม หมายเอามโนทุจริต 3 ประการ คือ

  1. อภิชฌา คือ การเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นมาครอบครอง
  2. พยาบาท คือ การคิดปองร้ายคนอื่น
  3. มิจฉาทิฏฐิ คือ ความเห็นผิดจากคลองธรรม

อกุศลกรรมบถทั้ง 10 ประการนี้ ก็ได้แก่ ทุจริต 3 นั่นเอง

อกุศลกรรมบถ ทั้ง 10 ประการนี้ เป็นธรรมฝ่ายชั่ว เป็นสิ่งที่ไม่ควรประพฤติ ควรหลีกเสียให้ห่างไกล และควรกำจัดออกจากจิตใจให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้