กรรมกิเลส 4 ประการ

กรรมกิเลส 4 ประก…

กุศลกรรมบถ 10 ประการ

กุศลกรรมบถ 10 ปร…

อกุศลกรรมบถ 10 ประการ

อกุศลกรรมบถ 10 ป…

สุจริต 3 ประการ

สุจริต 3 ประการ …

ทุจริต 3 ประการ

ทุจริต 3 ประการ …

โอวาทของพระพุทธเจ้า 3 ข้อ

โอวาทของพระพุทธเ…

ถ้าสอนผู้อื่นฉันใด พึงทำตนฉันนั้น ผู้ฝึกตนดีแล้ว ควรฝึกผู้อื่น ได้ยินว่า ตนแลฝึกได้ยาก

อตฺตานญฺเจ ตถา ก…

น หิ มุญฺเจยฺย ปาปิกํ “ไม่ควรเปล่งวาจาชั่วเลย”

น หิ มุญฺเจยฺย ป…

ศีลข้อที่ ๔ มุสาวาทา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการกล่าวคำเท็จ

ศีลข้อที่ ๔ มุสา…

ศีล 5 ประการ

ศีล 5 ข้อ 1. ปาณ…