อูนา ว หุตฺวาน ชหนฺติ เทหํ “ผู้บริโภคกาม เป็นผู้พร่อง ละร่างกายไป”

อูนา ว หุตฺวาน ชหนฺติ เทหํ.

[คำอ่าน : อู-นา, วะ, หุด-ตะ-วา-นะ, ชะ-หัน-ติ, เท-หัง]

“ผู้บริโภคกาม เป็นผู้พร่อง ละร่างกายไป”

(ม.ม. 13/411, ขุ.เถร. 26/377)

คำว่า “ผู้บริโภคกาม” ในที่นี้ หมายถึง บุคคลผู้ครองเรือน ธรรมดาผู้ครองเรือนนั้น จำเป็นจะต้องทำมาหากิน ทำงานหาเงินมาจุนเจือครอบครัว เป็นธรรมชาติของผู้ครองเรือนอยู่แล้ว ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร

แต่หากมุ่งถึงการปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นไปจากทุกข์ในโลกนี้ นั่นคือการปฏิบัติพระกรรมฐาน การครองเรือนถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติกรรมฐาน เพราะจะต้องทำมาหากิน ทำงานหาเงินอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้น หากมุ่งหน้าที่จะปฏิบัติพระกรรมฐานจริง ๆ แล้ว ท่านจึงแนะนำให้สละเรือน ออกบวชเป็นบรรพชิต จะได้มีเวลาในการปฏิบัติตนเพื่อพ้นไปจากทุกข์อย่างแท้จริง

เพราะการครองเรือนนั้น ต้องแสวงหาอยู่ตลอด หาเท่าไหร่ก็ไม่พอ ไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักเต็ม ต้องแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุด จึงเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญสมณธรรมยิ่งนัก