อริยวัฑฒิ 5 ประการ

อริยวัฑฒิ 5 ประก…

ศีล 8 ประการ

ศีล 8 ประการ ศีล…

วิธีฝึกตัวเองเพื่อไม่ให้ทำผิดศีลข้อที่ 1

วิธีฝึกตัวเองเพื…

เวสารัชชกรณธรรม 5 ประการ

เวสารัชชกรณธรรม …

วัฒนมุข 6 ประการ

วัฒนมุข 6 ประการ…

ศีลข้อที่ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการดื่มของมึนเมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

ศีลข้อที่ ๕ สุรา…

ศีลข้อที่ ๔ มุสาวาทา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการกล่าวคำเท็จ

ศีลข้อที่ ๔ มุสา…

ศีลข้อที่ ๓ กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

ศีลข้อที่ ๓ กาเม…

ศีลข้อที่ ๒ อทินนาทานา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้

ศีลข้อที่ ๒ อทิน…

ศีลข้อที่ 1 ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

ศีลข้อที่ 1 ปาณา…

ศีล 5 ประการ

ศีล 5 ข้อ 1. ปาณ…