ใจสั่งมา

อานิสงส์ของสุจริต 5 ประการ

อานิสงส์ของสุจริ…

โทษของทุจริต 5 ประการ

โทษของทุจริต 5 ป…

กุศลกรรมบถ 10 ประการ

กุศลกรรมบถ 10 ปร…

อกุศลกรรมบถ 10 ประการ

อกุศลกรรมบถ 10 ป…

สุจริต 3 ประการ

สุจริต 3 ประการ …

ทุจริต 3 ประการ

ทุจริต 3 ประการ …

โอวาทของพระพุทธเจ้า 3 ข้อ

โอวาทของพระพุทธเ…

อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน 3 อย่าง

อาการที่พระพุทธเ…

คุณของรัตนะ 3 (คุณของพระรัตนตรัย)

คุณของรัตนะ 3 (ค…

รัตนะ 3 (พระรัตนตรัย)

รัตนะ 3 (พระรัตน…

บุคคลหาได้ยาก 2 ประเภท

บุคคลหาได้ยาก 2 …

ลักษณะของขันติ ๔ ประการ

ลักษณะของขันติ ๔…

ธรรมอันทำให้งาม 2 ประการ

ธรรมอันทำให้งาม …

ธรรมคุ้มครองโลก 2 ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก …

ศีลข้อที่ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการดื่มของมึนเมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

ศีลข้อที่ ๕ สุรา…

ศีลข้อที่ ๔ มุสาวาทา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการกล่าวคำเท็จ

ศีลข้อที่ ๔ มุสา…

ศีลข้อที่ ๓ กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

ศีลข้อที่ ๓ กาเม…

ศีลข้อที่ ๒ อทินนาทานา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้

ศีลข้อที่ ๒ อทิน…

ศีลข้อที่ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

ศีลข้อที่ ๑ ปาณา…

ศีล ๕ ข้อ

ศีล ๕ ข้อ ศีล เร…

สัมปชัญญะ 4 ประการ

สัมปชัญญะ 4 ประก…

ธรรมมีอุปการะมาก 2 ประการ

ธรรมมีอุปการะมาก…