อธิปไตย 3 ประการ

อธิปไตย หรือ อธิ…

อัตถะ 3 ประการ (หมวดที่ 2)

อัตถะ 3 ประการ อ…

อัตถะ 3 ประการ (หมวดที่ 1)

อัตถะ 3 ประการ อ…

อัคคิปาริจริยา 3 ประการ

อัคคิปาริจริยา 3…

อัคคิ 3 ประการ

อัคคิ 3 ประการ อ…

กุศลวิตก 3 ประการ

กุศลวิตก 3 ประกา…

อกุศลวิตก 3 ประการ

อกุศลวิตก 3 ประก…

สามัญญลักษณะ (ไตรลักษณ์) 3 ประการ

สามัญญลักษณะ (ไต…

บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ

บุญกิริยาวัตถุ 1…

บุญกิริยาวัตถุ 3 ประการ

บุญกิริยาวัตถุ 3…

อปัณณกปฏิปทา 3 ประการ

อปัณณกปฏิปทา 3 ป…

สัปปุริสบัญญัติ 3 ประการ

สัปปุริสบัญญัติ …

กุศลมูล 3 ประการ

กุศลมูล 3 ประการ…

อกุศลมูล 3 ประการ

อกุศลมูล 3 ประกา…

อุปัญญาตธรรม 2 ประการ

อุปัญญาตธรรม 2 ป…

อัตถะ 2 ประการ

อัตถะ 2 ประการ อ…

อริยบุคคล 7 ประเภท

อริยบุคคล 7 ประเ…

พระอรหันต์ 5 ประเภท

พระอรหันต์ 5 ประ…

พระอรหันต์ 4 ประเภท

พระอรหันต์ 4 ประ…

พระอนาคามี 5 ประเภท

พระอนาคามี 5 ประ…

พระโสดาบัน 3 ประเภท

พระโสดาบัน 3 ประ…

อริยบุคคล 8 ประเภท

อริยบุคคล 8 ประเ…

อริยบุคคล 4 ประเภท

อริยบุคคล 4 ประเ…

พระอรหันต์ 2 ประเภท

พระอรหันต์ 2 ประ…

ศาสนา 2 ประการ

ศาสนา 2 ประการ ศ…

สัจจะ 2 ประการ

สัจจะ 2 ประการ ส…

สังคหะ 2 ประการ

สังคหะ 2 ประการ …

สมาธิ 3 ประการ (หมวดที่ 2)

สมาธิ 3 ประการ ส…

สมาธิ 3 ประการ (หมวดที่ 1)

สมาธิ 3 ประการ ส…

เวปุลละ 2 ประการ

เวปุลละ 2 ประการ…