อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน 3 อย่าง

อาการที่พระพุทธเ…

คุณของรัตนะ 3 (คุณของพระรัตนตรัย)

คุณของรัตนะ 3 (ค…

รัตนะ 3 (พระรัตนตรัย)

รัตนะ 3 (พระรัตน…

บุคคลหาได้ยาก 2 ประเภท

บุคคลหาได้ยาก 2 …

ลักษณะของขันติ 4 ประการ

ลักษณะของขันติ ม…

ธรรมอันทำให้งาม 2 ประการ

ธรรมอันทำให้งาม …

ธรรมคุ้มครองโลก 2 ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก …

ศีลข้อที่ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการดื่มของมึนเมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

ศีลข้อที่ ๕ สุรา…

ศีลข้อที่ ๔ มุสาวาทา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการกล่าวคำเท็จ

ศีลข้อที่ ๔ มุสา…

ศีลข้อที่ ๓ กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

ศีลข้อที่ ๓ กาเม…

ศีลข้อที่ ๒ อทินนาทานา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้

ศีลข้อที่ ๒ อทิน…

ศีลข้อที่ 1 ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

ศีลข้อที่ 1 ปาณา…

ศีล 5 ประการ

ศีล 5 ข้อ 1. ปาณ…

สัมปชัญญะ 4 ประการ

สัมปชัญญะ มีลักษ…

ธรรมมีอุปการะมาก 2 ประการ

ธรรมมีอุปการะมาก…