สัมปชัญญะ 4 ประการ

สัมปชัญญะ มีลักษณะ 4 อย่าง คือ
1. สาตถกสัมปชัญญะ รู้ชัดว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์
2. สัปปายสัมปชัญญะ รู้ชัดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
3. โคจรสัมปชัญญะ รู้ชัดในขอบเขตของสิ่งที่ทำ
4. อสัมโมหสัมปชัญญะ รู้ชัดตามเป็นจริงไม่หลงงมงาย