กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว”

กลฺยาณการี กลฺยา…

น หิ ตํ สุลภํ โหติ สุขํ ทุกฺกฏการินา “สุขไม่เป็นผลอันคนทำความชั่วจะได้ง่าย”

น หิ ตํ สุลภํ โห…

ยํ เว หิตญฺจ สาธุญฺจ ตํ เว ปรมทุกฺกรํ “การใดแล เป็นประโยชน์ด้วย ดีด้วย การนั้นแล ทำได้ยากยิ่ง”

ยํ เว หิตญฺจ สาธ…

สุกรานิ อสาธูนิ อตฺตโน อหิตานิ จ “การที่ไม่ดี และไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำได้ง่าย”

สุกรานิ อสาธูนิ …

ตญฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา นานุตปฺปติ “ทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นแล เป็นดี”

ตญฺจ กมฺมํ กตํ ส…

น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา อนุตปฺปติ “ทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดี”

น ตํ กมฺมํ กตํ ส…

กตญฺจ สุกตํ เสยฺโย “ทำความดีไว้ ย่อมจะดีกว่า”

กตญฺจ สุกตํ เสยฺ…

ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ “ความชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลัง”

ปจฺฉา ตปฺปติ ทุก…

อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺโย “ความชั่ว ไม่ทำเสียเลยดีกว่า”

อกตํ ทุกฺกฏํ เสย…

สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ “ความดี อันคนชั่วทำยาก”

สาธุ ปาเปน ทุกฺก…

สุกรํ สาธุนา สาธุ “ความดี อันคนดีทำง่าย”

สุกรํ สาธุนา สาธ…

สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ “กรรมชั่วของตนเอง ย่อมนำไปสู่ทุคติ”

สานิ กมฺมานิ นยน…

ยงฺกิญฺจิ สิถิลํ กมฺมํ น ตํ โหติ มหปฺผลํ “การงานอะไร ๆ ที่ย่อหย่อน ย่อมไม่มีผลมาก”

ยงฺกิญฺจิ สิถิลํ…

กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตตาย “กรรมย่อมจำแนกสัตว์ คือให้ทรามและประณีต”

กมฺมํ สตฺเต วิภช…

อปฺปมาทรตา โหถ “ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาท”

อปฺปมาทรตา โหถ. …

อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ “ท่านทั้งหลาย จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม”

อปฺปมาเทน สมฺปาเ…

อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ อธิคฺคณฺหาติ ปณฺฑิโต “บัณฑิตผู้ไม่ประมาท ย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสอง”

อปฺปมตฺโต อุโภ อ…

อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ วิปุลํ สุขํ “ผู้ไม่ประมาทพินิจอยู่ ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์”

อปฺปมตฺโต หิ ฌาย…

อปฺปมตฺตา น มียนฺติ “ผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตาย”

อปฺปมตฺตา น มียน…

อปฺปมาเท ปโมทนฺติ “บัณฑิตย่อมบันเทิงในความไม่ประมาท”

อปฺปมาเท ปโมทนฺต…

อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ “บัณฑิตย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท”

อปฺปมาทํ ปสํสนฺต…

อปฺปมาทญฺจ เมธาวี ธนํ เสฏฺฐํว รกฺขติ “ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุด”

อปฺปมาทญฺจ เมธาว…

อปฺปมาโท อมตํ ปทํ “ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย”

อปฺปมาโท อมตํ ปท…

ยทตฺตครหี ตทกุพฺพมาโน “ติตนเองเพราะเหตุใด ไม่ควรทำเหตุนั้น”

ยทตฺตครหี ตทกุพฺ…

อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา น นํ ปาเปน สํยุเช “ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ไม่ควรประกอบตนนั้นด้วยความชั่ว”

อตฺตานญฺเจ ปิยํ …

อตฺตทตฺถํ ปรตฺเถน พหุนาปิ น หาปเย “ไม่ควรพร่าประโยชน์ตน เพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มาก”

อตฺตทตฺถํ ปรตฺเถ…

อตฺตานํ นาติวตฺเตยฺย “บุคคลไม่ควรลืมตน”

อตฺตานํ นาติวตฺเ…

อตฺตานํ น ปริจฺจเช “บุรุษไม่พึงสละเสียซึ่งตน”

อตฺตานํ น ปริจฺจ…

อตฺตานํ น ทเท โปโส “บุรุษไม่พึงให้ซึ่งตน”

อตฺตานํ น ทเท โป…

อตฺตานญฺจ น ฆาเตสิ “อย่าฆ่าตนเสีย”

อตฺตานญฺจ น ฆาเต…